REGULAMENTUL Campaniei Promoționale

„VMS x Untold”

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul campaniei promoționale „VMS x Untold” denumită în ceea ce urmează „Campania” realizată pentru promovarea și publicitatea mărcii VMS este S.C. AUTONOM SERVICES. S.A., cu sediul în Piatra Neamț, Str. Fermelor, nr. 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J27/280/2006 cod de identificare fiscală RO18433260, cont IBAN nr. RO22RNCB0196027792580001 deschis la BCR Neamț, legal reprezentată de dl./dna. Dan Ștefan  în calitate de Director Executiv denumită în ceea ce urmează “Organizatorul”. 

Art. 2. Regulamentul Campaniei Promoționale

Campania promoțională „VMS x Untold” este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale exonerează Organizatorul de răspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului. Participanții la această campanie sunt de acord să folosească pe propria răspundere resursele puse la dispoziție de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de niciun prejudiciu produs participanților prin înscrierea la aceasta campanie.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) publicat pe perioada desfășurării campaniei pe pagina de Facebook VMS City Shuttle.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe pagina de Facebook VMS City Shuttle, https://www.facebook.com/vmscityshuttle/.

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul implicit al participanților privind condițiile de participare. Participanții sunt rugați să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 3. Durata și locul de desfășurare a Campaniei Promoționale

Campania promoțională „VMS x Untold” este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, și urmează a fi organizată și desfășurată pe pagina de Facebook VMS City Shuttle, https://www.facebook.com/vmscityshuttle/ începând cu data de 15 iulie 2019, ora 00:00 urmând a se încheia în data de 28 iulie 2019 ora 00:01.

Având în vedere posibilitatea modificării duratei Campaniei, participanții sunt rugați să consulte materialele de informare aferente campaniei, inclusiv pe pagina de Facebook VMS City Shuttle, https://www.facebook.com/vmscityshuttle/. 

Art. 4. Dreptul de participare în Campanie

Campania promoțională „VMS x Untold” este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reședință în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani, împlinită până la data începerii Campaniei și care respectă prevederile prezentului Regulament. Persoanele cu domiciliul în afara Clujului, pot participa la această Campanie însă, în cazul declarării lor ca și câștigatori vor trebui să își asume cheltuielile de deplasare și cazare pe toată durata desfășurării evenimentului. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promoțională „VMS x Untold”: angajații și/sau colaboratorii S.C. AUTONOM SERVICES. S.A., precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care S.C. AUTONOM SERVICES. S.A., dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automata a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei S.C. AUTONOM SERVICES S.A. si a primirii mesajelor legate de prezenta campanie din partea Organizatorului. 

Art. 5. Mecanica Campaniei

Campania se desfășoară numai online pe pagina de Facebook VMS City Shuttle, https://www.facebook.com/vmscityshuttle/, în cadrul postării :

Călătorește ca un artist în următorul tău drum la aeroport și intri în cursa pentru UNTOLD.
Alege VMS CityShuttle ca partener de drum către aeroport și poți câștiga o invitație dublă la festival.
Tot ce trebuie să faci este să ai o rezervare achitată online pentru un transfer la aeroport până la data extragerii.
Stai cu ochii pe pagina noastră de Facebook pentru că pe 29 Iulie vom anunța fericitul câștigător.
Poți fi chiar tu! #VMS #CityShuttle #Untold2019 #SummerFun #Contest
PS: in plus ai 30% discount cu promo code UNTOLD 😉
 
Pentru mai multe detalii, consultați Regulamentul complet al campaniei aici – link

Pentru a se înscrie la campanie, participanții trebuie să:

  • aibă drept de participare potrivit prevederilor Art 4 de mai sus;
  • să aibă un booking VMS făcut pentru transfer către aeroport în perioada 15-28 iulie

Participarea este validă dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(a) nu încalcă în niciun fel alte prevederi ale prezentului Regulament.

(b) nu încalcă în niciun fel legile și reglementarile legale aplicabile;

(c) are un booking valid de transport prin VMS către orice aeroport, realizat în perioada 15-28 iulie 2019

(d) nu reprezintă o încălcare a drepturilor de autor sau dreptul la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;

(e) nu conține mențiuni ilegale, discriminatorii, imorale sau antisociale;

(f) face referire strict la prezenta Campanie.

Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei. Nu vor fi luate în considerare rezervările de transport către aeroport înregistrate după ora încetării Campaniei, așa cum aceasta este indicată în Art. 3.

La finalul Campaniei, rezervările înregistrate valide vor fi centralizate și se va alege  câștigătorul cu ajutorul www.random.org. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook VMS City Shuttle, https://www.facebook.com/vmscityshuttle/.

Participantul declarat câștigător va fi contactat de către un reprezentant al VMS City Shuttle pentru a fi înștiințat de câștigarea premiului. Acesta are un termen de 24 de ore să răspundă apelului nostru. În caz contrar, premiul se reportează și extragerea prin www.random.org are loc din nou. 

Art 6. Premiile Campaniei Promoționale

În cadrul Campaniei se va acorda 1 premiu, ce constă într-o invitație dublă la Untold, festival ce va avea loc în perioada 01-04 august 2019. 

Descrierea premiului: 1 invitație la festivalul Untold, valabilă pentru două persoane în valoare de 1401,12 RON. Valoarea brută a premiului este de 1667,3 RON. 

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei, înlocuirea sau schimbarea parametrilor acestuia; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. 

Art 7. Desemnarea câștigătorilor

Campania va avea 1 câștigător, iar desemnarea acestuia se va face prin extragerea lui cu ajutorul www.random.org. 

Art 8. Anunțarea și validarea câștigătorilor, acordarea premiilor

În baza criteriilor de mai sus, Organizatorul va alege 1 câștigător.

Ulterior desemnării câștigătorului Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Campanie, precum și modul de desfășurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al premiului din Campanie, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

(1) Participantul are dreptul de a se înscrie în Campanie, potrivit prevederilor de la Art 3 și Art 4 de mai sus;

(2) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art 3 de mai sus;

(3)Participantul declarat câștigător va fi anunțat telefonic în data de 29 iulie 2019. 

Pentru a fi validat drept câștigător și pentru a intra în posesia premiului Participantul trebuie:

  • să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art 4 de mai sus,
  • să aibă un booking VMS făcut pentru transfer către aeroport în perioada 15-28 iulie.

Participantul declarat câștigător va fi contactat de către un reprezentant al VMS City Shuttle pentru a fi înștiințat de câștigarea premiului. Acesta are un termen de 24 de ore să răspundă apelului nostru. În caz contrar, premiul se reportează și extragerea prin www.random.org are loc din nou. 

Art 9. Limitarea răspunderii

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Campaniei și acordarea Premiului stabilit conform prezentului Regulament. Organizatorul va depune toate diligențele pentru soluționarea corespunzătoare a reclamațiilor câștigătorului privind premiul Campaniei, ținând seama însă de calitatea sa.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării la Campanie sau afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice activității Participantului (ca de exemplu, participantul nu își accesează contul de Facebook pe perioada Campaniei sau la momentul afișării câștigătorului, participantul nu mai are acces la contul său de Facebook, etc.).

Din momentul predării premiului către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta. 

Rezervările pentru transferuri către aeroport din perioada 15-28 iulie care vor fi anulate, vor fi rambursate în proporție de 50%.

Art 10. Încetarea campaniei

Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

 Art 11. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. 

Art 12. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să rețină și să vireze la bugetul de stat impozitul pe venit datorat de câștigător în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar față de premiul net obținut conform prezentului regulament, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acesta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

Art 13. Responsabilitate

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a mărcilor participante sau a companiei S.C. AUTONOM SERVICES S.A.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influiențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

(i) înregistrări efectuate după data de încetare a Campaniei;

(ii) înregistrări efectuate până la data de încetare a Campaniei, dar care nu au fost înregistrate în sistem până la data de încetare a campaniei;

(iii) înregistrări în cadrul Campaniei, trimise de Organizator dar care nu au fost primite de către participanți din motive tehnice sau determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

(iv) corectitudinea datelor înregistrate de participanți în cadrul Campaniei;

(v) eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor înscrise în Campanie;

(vi) imposibilitatea participării la această Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet sau a operatorilor de telefonie mobilă;

(vii) înregistrări în cadrul Campaniei, trimise de Organizator dar care nu au fost primite de către participanți din motive tehnice sau determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

(viii) corectitudinea datelor înregistrate de participanți în cadrul Campaniei;

(ix) imposibilitatea participării la această Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet sau a operatorilor de telefonie mobilă;